Aktualności

Sza­now­ni Pań­stwo,
Pra­gnie­my podzie­lić się z Wami waż­ną infor­ma­cją. Rok 2019 jest dla nas wyjąt­ko­wy nie tyl­ko z powo­du 30-lecia naszej dzia­łal­no­ści.

Data publikacji: 12 lutego 2019

więcej >

IZOHAN Lide­rem Jako­ści 2018!

Fir­ma Izo­han zosta­ła nagro­dzo­na Zło­tym Godłem Kon­su­menc­ki Lider Jako­ści 2018 w kate­go­rii Gon­ty Bitu­micz­ne. Nasze pro­duk­ty zosta­ły wyróż­nio­ne za dosko­na­łą jakość,

Data publikacji: 3 stycznia 2019

więcej >

IZOHAN STYROPUK DACH – jesien­na nowość od IZOHAN!

IZOHAN STYROPUK DACH to pro­fe­sjo­nal­na pia­na poli­ure­ta­no­wa sto­so­wa­na do kle­je­nia płyt EPS i XPS na dachach pła­skich o pod­ło­żu beto­no­wym,

Data publikacji: 10 grudnia 2018

więcej >

Nowość w asor­ty­men­cie IZOHAN!

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy pro­dukt w naszej ofer­cie. IZOHAN izo-dekor zabez­pie­cza i popra­wia este­ty­kę pokryć dacho­wych oraz ele­men­tów wokół domu.

Data publikacji: 15 maja 2018

więcej >

Ubie­gły tydzień był dla nas wyjąt­ko­wo uda­ny. Po ode­bra­niu 23 stycz­nia tytu­łu Budow­la­nej Fir­my Roku, 26 stycz­nia zosta­li­śmy lau­re­atem kon­kur­su na Pomor­skie­go Pra­co­daw­cę Roku 2017!

Data publikacji: 30 stycznia 2018

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.