Aktualności

Konsolidacja spółek Izohan i Izolex

Sza­now­ni Pań­stwo,

jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać, iż 7 kwiet­nia 2017 roku dwóch wio­dą­cych pro­du­cen­tów z sek­to­ra hydro­izo­la­cji połą­czy­ło swo­je siły. Spół­ka Izo­han zaku­pi­ła udzia­ły spół­ki Izo­lex.

            Nasz roz­wój to rów­nież wymier­ne korzy­ści dla Pań­stwa. Dostęp do naj­szer­sze­go port­fo­lio pro­duk­to­we­go w Pol­sce, gwa­ran­cja więk­sze­go bez­pie­czeń­stwa w zakre­sie współ­pra­cy oraz łatwość
w kon­tak­cie z Dorad­ca­mi Tech­nicz­ny­mi, któ­rzy czer­pią wie­dzę z ponad 25-let­nie­go doświad­cze­nia obu spół­ek i mogą pro­jek­to­wać nowe roz­wią­za­nia sys­te­mo­we w obsza­rze sze­ro­ko rozu­mia­nej hydro­izo­la­cji. Wszyst­ko to ma na celu w jak naj­lep­szy spo­sób speł­niać Pań­stwa ocze­ki­wa­nia.

Jeste­śmy dum­ni z inte­gra­cji spół­ek i mamy zamiar dalej roz­wi­jać wszyst­kie mar­ki han­dlo­we. Świat idzie do przo­du, a naszą ambi­cją jest go wyprze­dzać. Pro­ces kon­so­li­da­cji pozwo­li w peł­ni wyko­rzy­stać wyso­ki poten­cjał zespo­łów. Wspo­mnia­na trans­ak­cja to kolej­ny milo­wy krok w roz­wo­ju naszej fir­my i całej Gru­py Atlas. Ponad 10-let­nia obec­ność w struk­tu­rach Gru­py pozwo­li­ła nam roz­bu­do­wać Zakład Pro­duk­cyj­ny w Pomie­czy­nie oraz doko­nać zaku­pu marek IZOLMAT i NEXLER. Roz­wój Gru­py Atlas spra­wił, że jeste­śmy czę­ścią jed­nej z naj­sta­bil­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych grup pro­du­ku­ją­cych che­mię budow­la­ną w Euro­pie, a zaist­nia­łe połą­cze­nie prze­nie­sie obie fir­my na kolej­ny poziom jako­ści wyro­bów i usług na ryn­ku mate­ria­łów budow­la­nych.

Wyra­ża­my prze­ko­na­nie, że kon­so­li­da­cja Spół­ek w żaden spo­sób nie wpły­nie na dobre i cen­ne obu­stron­ne rela­cje han­dlo­we, a zmie­niać się będzie­my tyl­ko na lep­sze.

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.