Aktualności

Izo­han nagro­dzo­ny tytu­łem Budow­la­nej Fir­my Roku maga­zy­nu Buil­der!

Po raz kolej­ny nasza fir­ma zosta­ła doce­nio­na i nagro­dzo­na pre­sti­żo­wym tytu­łem  Budow­la­nej Fir­my Roku,

Data publikacji: 25 stycznia 2018

więcej >

Kolej­na nowość w naszym asor­ty­men­cie!

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy pro­dukt w ofer­cie IZOHAN – IZOLPLAN mem­bra­na SP to samo­przy­lep­na, nie­zwy­kle łatwa w mon­ta­żu papa.

Data publikacji: 15 stycznia 2018

więcej >

Sza­now­ni Pań­stwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż w dniu 29 grud­nia 2017 r. nastą­pi­ło połą­cze­nie Izo­lex sp. z o.o. ze spół­ką Izo­han.

Data publikacji: 29 grudnia 2017

więcej >

Tem­pe­ra­tu­ry coraz niż­sze, dla­te­go przy­po­mi­na­my o zimo­wych wer­sjach pro­duk­tów z serii IZOHAN W.
 

O ZIMOWE WERSJE

IZOHAN
DYSPERBIT
(op.

Data publikacji: 31 października 2017

więcej >

Jesz­cze wię­cej pro­duk­tów IZOHAN w Pro­gra­mie Facho­wiec.
 

Już na ponad dwu­dzie­stu pro­duk­tach fir­my IZOHAN moż­na zna­leźć punk­ty Pro­gra­mu Facho­wiec.

Dzię­ki wyso­kiej jako­ści i nie­za­wod­no­ści asor­ty­men­tu coraz wię­cej naszych wyro­bów obej­mo­wa­nych jest ofer­tą pro­mu­ją­cą naj­wyż­sze stan­dar­dy.

Data publikacji: 5 października 2017

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.