Aktualności

Powstał plan połą­cze­nia spół­ek IZOHAN i IZOLEX.
 

W związ­ku z zamia­rem połą­cze­nia spół­ki pod fir­mą: „IZOHAN” Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni,

Data publikacji: 29 września 2017

więcej >

W obli­czu tra­ge­dii, któ­ra spo­tka­ła miesz­kań­ców nasze­go regio­nu, nie pozo­sta­je­my nie­wzru­sze­ni.

 

Nie­daw­no pół­noc­ną Pol­skę nawie­dzi­ła potęż­na nawał­ni­ca, w któ­rej wie­le osób stra­ci­ło dach nad gło­wą i doby­tek.

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

więcej >

Nowa papa w naszym asor­ty­men­cie!

Przed­sta­wia­my naj­now­szy pro­dukt w ofer­cie fir­my IZOHAN. IZOLMAT ter­mo­klej to nie tyl­ko sku­tecz­na paro­izo­la­cja,

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

więcej >

Hydro­izo­la­cja fun­da­men­tów krok po kro­ku!

Zapra­sza­my do obej­rze­nia nasze­go fil­mu instruk­ta­żo­we­go, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li­śmy jak sku­tecz­nie zaizo­lo­wać fun­da­men­ty w sys­te­mie wod­nym IZOHAN.

Data publikacji: 14 lipca 2017

więcej >

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że dostęp­na jest już dru­ga część Porad­ni­ka hydro­izo­la­cji IZOHAN, poświę­co­na mate­ria­łom rolo­wym.
 

Dowie­cie się z niej m.in.

Data publikacji: 18 maja 2017

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.