Aktualności

Tem­pe­ra­tu­ry coraz niż­sze, dla­te­go przy­po­mi­na­my o zimo­wych wer­sjach pro­duk­tów z serii IZOHAN W.
 

O ZIMOWE WERSJE

IZOHAN
DYSPERBIT
(op.

Data publikacji: 31 października 2017

więcej >

Jesz­cze wię­cej pro­duk­tów IZOHAN w Pro­gra­mie Facho­wiec.
 

Już na ponad dwu­dzie­stu pro­duk­tach fir­my IZOHAN moż­na zna­leźć punk­ty Pro­gra­mu Facho­wiec.

Dzię­ki wyso­kiej jako­ści i nie­za­wod­no­ści asor­ty­men­tu coraz wię­cej naszych wyro­bów obej­mo­wa­nych jest ofer­tą pro­mu­ją­cą naj­wyż­sze stan­dar­dy.

Data publikacji: 5 października 2017

więcej >

Powstał plan połą­cze­nia spół­ek IZOHAN i IZOLEX.
 

W związ­ku z zamia­rem połą­cze­nia spół­ki pod fir­mą: „IZOHAN” Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni,

Data publikacji: 29 września 2017

więcej >

W obli­czu tra­ge­dii, któ­ra spo­tka­ła miesz­kań­ców nasze­go regio­nu, nie pozo­sta­je­my nie­wzru­sze­ni.

 

Nie­daw­no pół­noc­ną Pol­skę nawie­dzi­ła potęż­na nawał­ni­ca, w któ­rej wie­le osób stra­ci­ło dach nad gło­wą i doby­tek.

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

więcej >

Nowa papa w naszym asor­ty­men­cie!

Przed­sta­wia­my naj­now­szy pro­dukt w ofer­cie fir­my IZOHAN. IZOLMAT ter­mo­klej to nie tyl­ko sku­tecz­na paro­izo­la­cja,

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.