Aktualności

Plan połączenia spółek

Powstał plan połą­cze­nia spół­ek IZOHAN i IZOLEX.

W związ­ku z zamia­rem połą­cze­nia spół­ki pod fir­mą: „IZOHAN” Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni, ze spół­ką pod fir­mą: „IZOLEX”  Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Skar­sze­wach, Zarzą­dy wyżej wska­za­nych spół­ek uzgod­ni­ły plan połą­cze­nia.

Plan połą­cze­nia znaj­du­je się tutaj.

Data publikacji: 29 września 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.