Gonty bitumiczne

Zabezpieczenie dachu skośnego może stanowić nie lada wyzwanie. Pokrycie powinno być szybkie w montażu i jednocześnie na tyle trwałe, by wytrzymać długoletnią ekspozycję na warunki atmosferyczne.

Ide­al­nym roz­wią­za­niem w tym kon­tek­ście są gon­ty bitu­micz­ne, prze­zna­czo­ne na dachy sko­śne o nachy­le­niu od 14 do 80°. Budo­wą przy­po­mi­na­ją one nie­któ­re papy: osno­wę pokry­wa mie­szan­ka asfal­to­wa, stro­nę wierzch­nią pokry­wa posyp­ka mine­ral­na, zaś na stro­nie spodniej znaj­du­je się folia, któ­rą nale­ży usu­nąć w trak­cie mon­ta­żu. W połą­cze­niu z papą pod­kła­do­wą IZOLMAT PLAN opti­max PVKle­jem Dekar­skim bitu­micz­nym IZOHAN sta­no­wią gwa­ran­cję zabez­pie­cze­nia dachu na lata.

Aby zapew­nić odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie, przed uło­że­niem gon­tów dach nale­ży pokryć jed­ną war­stwą papy pod­kła­do­wej. Naj­lep­szym mate­ria­łem jest IZOLMAT PLAN opti­max PV. Dzię­ki wyso­kiej mody­fi­ka­cji asfal­tu SBS-em oraz sil­nej osno­wie polie­stro­wej cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wą wytrzy­ma­ło­ścią na zry­wa­nie i zgi­na­nie, co uła­twia mon­taż przy obrób­kach i spra­wia, że moż­na ją moco­wać do pod­ło­ża gwoź­dzia­mi papo­wy­mi bez pod­kła­dek lub za pomo­cą zszy­wek dekar­skich. IZOLMAT PLAN opti­max PV to pro­dukt wyjąt­ko­wo lek­ki (1 rol­ka = 20 m2= 20 kg), co uła­twia jego trans­port na dach. Co wię­cej, jej zasto­so­wa­nie umoż­li­wia odło­że­nie mon­ta­żu doce­lo­we­go  nawet o dwa lata.

Mon­taż gon­tów jest nie­skom­pli­ko­wa­ny i nie wyma­ga uży­cia spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi. Do pod­ło­ża mocu­je się je za pomo­cą gwoź­dzi, a w miej­scach new­ral­gicz­nych – stre­fach kra­wę­dzio­wych, wia­trow­ni­cach, pasach nad­ryn­no­wych, kale­ni­cach – pod­kle­ja za pomo­cą kle­ju dekar­skie­go.

Fir­ma Izo­han ma w swo­jej ofer­cie boga­ty wybór kształ­tów: kar­piów­ka, tra­pez, pro­sto­kąt oraz kolo­rów: czer­wo­ny, gra­fi­to­wy, brą­zo­wy, zie­lo­ny, co umoż­li­wia dopa­so­wa­nie pro­jek­tu do ota­cza­ją­cej archi­tek­tu­ry i potrzeb inwe­sto­ra.

Data publikacji: 17 listopada 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.