Klejenie i uszczelnianie w każdych warunkach

Wykańczając prace budowlane wokół domu, oczekujemy od uszczelniaczy uniwersalności, elastyczności, kompatybilności z różnego rodzaju podłożami, a także wysokiej estetyki. Kleje z kolei mają pełnić funkcję wytrzymałych spoin, charakteryzujących się dużą wytrzymałością na oderwanie. IZOHAN ciekłe szkło, IZOHAN full-fix, IZOHAN elasticIZOHAN fast&strong wychodzą naprzeciw tych oczekiwań.

 

Kle­je i uszczel­nia­cze mar­ki IZOHAN prze­zna­czo­ne są do sto­so­wa­nia zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz budyn­ków. Dzię­ki poli­ure­ta­no­wej for­mu­le zacho­wu­ją wła­ści­wo­ści w każ­dych warun­kach – wyka­zu­ją wyso­ką odpor­ność na che­mi­ka­lia i pro­mie­nio­wa­nie UV, a tak­że nisz­czą­ce dzia­ła­nie opa­dów atmos­fe­rycz­nych i eks­tre­mal­nych wahań tem­pe­ra­tu­ry (odpor­ność ter­micz­na od -40oC do 90oC).

Jed­ną z naj­więk­szych zalet pro­duk­tów hybry­do­wych jest ich uni­wer­sal­ność: łączą roz­ma­ite mate­ria­ły, nawet o skom­pli­ko­wa­nej struk­tu­rze – np. drew­no, pły­ty wió­ro­we, tynk, cegłę, beton, meta­le, pły­ty z kamie­nia natu­ral­ne­go (np. mar­mur, gra­nit, kwar­cyt, wapień). Cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką siłą wią­za­nia, przy czym nie powo­du­ją koro­zji i odbar­wień powierzch­ni. Dzię­ki nie­tok­sycz­nej for­mu­le nie wydzie­la­ją żad­nych opa­rów, są zatem bez­piecz­ne dla śro­do­wi­ska i czło­wie­ka.

 

   IZOHAN full-fix to uni­wer­sal­ny, trwa­le ela­stycz­ny klej-uszczel­niacz, znaj­du­ją­cy zasto­so­wa­nie nawet w eks­tre­mal­nych warun­kach. Jest wodosz­czel­ny i nie spły­wa z pod­ło­ża po apli­ka­cji, moż­na go zatem sto­so­wać na wszel­kich powierzch­niach w domu i jego oto­cze­niu, pozio­mych i pio­no­wych, o naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej struk­tu­rze i kształ­cie. IZOHAN full-fix moż­na malo­wać, co umoż­li­wia łatwe wkom­po­no­wa­nie opra­co­wy­wa­ne­go ele­men­tu w całość prze­strze­ni, jeśli żaden z ofe­ro­wa­nych kolo­rów (cegla­sty,  bia­ły,  brą­zo­wy, bez­barw­ny) nie odpo­wia­da bar­wie powierzch­ni.

 

   IZOHAN ela­stic zapew­nia ela­stycz­ne połą­cze­nie odpor­ne na cią­głe naprę­że­nia (roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie), świet­nie spraw­dzi się wszę­dzie tam, gdzie wystę­pu­ją drga­nia i pra­ca mate­ria­łu, np. w maszy­now­niach czy na obsza­rach trans­por­to­wych. Wią­że bez­skur­czo­wo (nie zmie­nia swo­jej obję­to­ści), dzię­ki cze­mu znaj­du­je zasto­so­wa­nie w wypeł­nia­niu szcze­lin dyla­ta­cyj­nych. Dosko­na­le nada­je się rów­nież do uszczel­nia­nia wanien i bro­dzi­ków, któ­re ule­ga­ją cią­głym odkształ­ce­niom. Ela­stycz­ne wła­ści­wo­ści IZOHAN ela­stic zapew­nia­ją wytrzy­ma­łość i trwa­łość spo­iny, a neu­tral­na pale­ta barw (bia­ły,  sza­ry,  brąz,  gra­fit, czar­ny) har­mo­nij­nie połą­czy się z naj­bar­dziej popu­lar­ny­mi kolo­ra­mi wykoń­czeń.

 

IZOHAN ela­stic, podob­nie jak IZOHAN full-fix świet­nie spraw­dzą się przy uszczel­nia­niu bia­łe­go mon­ta­żu – połą­czeń ze ścia­ną wszel­kich ele­men­tów użyt­ko­wych w łazien­ce: umy­wa­lek, wanien, bro­dzi­ków, sede­sów, mydel­ni­czek, półek. W prze­ci­wień­stwie do sili­ko­nów, pro­duk­ty mar­ki IZOHAN odpor­ne są na szko­dli­we dzia­ła­nie środ­ków czysz­czą­cych oraz wykwi­tów grzy­bów i ple­śni – przez cały okres użyt­ko­wa­nia zacho­wu­ją wyso­kie walo­ry este­tycz­ne.

 

   IZOHAN fast&strong ide­al­nie klei wszel­kie mate­ria­ły mię­dzy sobą. Nie spły­wa i wią­że bez­skur­czo­wo, dzię­ki cze­mu moż­na go sto­so­wać do izo­la­cji sze­ro­kich dyla­ta­cji pio­no­wych. Pro­dukt rów­nież pole­ca­ny jest do kle­je­nia i obró­bek bla­char­skich, gdyż nie powo­du­je koro­zji i odbar­wień. Słu­ży do połą­czeń ela­stycz­nych w kon­struk­cjach nara­żo­nych na drga­nia mecha­nicz­ne i wibra­cje. Sza­ra bar­wa zapew­ni wyso­ką este­ty­kę wykoń­cze­nia zarów­no zewnętrz­ne­go, jak i wewnętrz­ne­go.

   IZOHAN cie­kłe szkło cha­rak­te­ry­zu­je dosko­na­ła przy­czep­ność do każ­de­go, nawet wil­got­ne­go pod­ło­ża. Jego ide­al­na prze­zro­czy­stość gwa­ran­tu­je este­tycz­ne wykoń­cze­nie każ­dej obrób­ki. Klei i uszczel­nia trwa­le ela­stycz­nie, nie ist­nie­je więc ryzy­ko odkształ­ce­nia powierzch­ni, co jest szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku wysta­wie­nia na dzia­ła­nie związ­ków che­micz­nych czy pro­mie­ni UV.  Pole­ca­ny wszę­dzie tam, gdzie istot­ne jest, aby spo­ina była nie­wi­docz­na, np. mię­dzy ele­men­ta­mi o róż­nych kolo­rach.

Pro­duk­ty hybry­do­we mar­ki IZOHAN to świet­ne roz­wią­za­nie skro­jo­ne do każ­dych warun­ków. Efek­tyw­ne zarów­no tak na zewnątrz, jak i w pomiesz­cze­niach, zapew­nia­ją trwa­łe uszczel­nie­nie i dużą siłę kle­je­nia. Są nie­szko­dli­we dla śro­do­wi­ska, a ich apli­ka­cja jest szyb­ka i pro­sta. IZOHAN ela­stic, IZOHAN full-fix, IZOHAN fast&strongIZOHAN cie­kłe szkło sta­no­wią uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nie dla każ­de­go użyt­kow­ni­ka.
 

 

Data publikacji: 11 czerwca 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.