Naprawa uszkodzeń izolacji

Hydro­izo­la­cje z zało­że­nia powin­ny cha­rak­te­ry­zo­wać się dłu­go­let­nią trwa­ło­ścią. Zda­rza się jed­nak, że w dłuż­szym okre­sie eks­plo­ata­cji mogą wyma­gać czę­ścio­wej lub cał­ko­wi­tej napra­wy. Przy­czy­ny powsta­łych nieszczelności/​uszkodzeń mogą być róż­ne: zły dobór mate­ria­łów, błę­dy wyko­naw­cze, ruch pod­ło­ża, uszko­dze­nia mecha­nicz­ne lub utra­ta wła­ści­wo­ści na sku­tek wie­lo­let­niej eks­plo­ata­cji.

Napra­wa powło­ki wyko­na­nej z masy bitu­micz­nej KMB(PMBC) lub mikro­za­pra­wy uszczel­nia­ją­cej W przy­pad­ku gdy uszkodzenia/​odspojenia powło­ki hydro­izo­la­cyj­nej nie są zbyt roz­le­głe, a pod­ło­że jest nośne, nie ma koniecz­no­ści ponow­ne­go wyko­ny­wa­nia całej hydro­izo­la­cji. Uszko­dzo­ną lub/​i odspa­ja­ją­cą się od pod­ło­ża powło­kę nale­ży wyciąć i, jeśli to moż­li­we, zuko­so­wać brze­gi wycię­cia. W przy­pad­ku gdy na pod­ło­żu znaj­du­ją się anty­adhe­zyj­ne sub­stan­cje (np. mlecz­ko cemen­to­we) nale­ży je usu­nąć i zagrun­to­wać pod­ło­że odpo­wied­nim pre­pa­ra­tem grun­tu­ją­cym. Szcze­gól­nie istot­ne jest to w przy­pad­ku beto­nów o zmniej­szo­nej nasią­kli­wo­ści, któ­rym dedy­ko­wa­ne są spe­cjal­ne grun­ty, np. IZOHAN WA. Ubyt­ki w izo­la­cji nale­ży uzu­peł­nić masą bitu­micz­ną (np. IZOHAN WM 2K) lub mikro­za­pra­wą uszczel­nia­ją­cą (np. IZOHAN EKO 2K) – w zależ­no­ści od tego jaki mate­riał zaapli­ko­wa­ny był ory­gi­nal­nie), w pierw­szej ope­ra­cji robo­czej wypeł­nia­jąc wycię­ty frag­ment. Jeśli izo­la­cja wyko­ny­wa­na była w war­stwie grub­szej niż 2 mm, uzu­peł­nie­nie trze­ba prze­pro­wa­dzić dwu­fa­zo­wo: po prze­schnię­ciu war­stwy wypeł­nia­ją­cej nale­ży zaapli­ko­wać kolej­ną war­stwę, tym razem apli­ku­jąc „łatę” co naj­mniej 10 cm poza obrys obsza­ru wycię­te­go.

Napra­wa hydro­izo­la­cji wyko­na­nej z mate­ria­łów rolo­wych Tech­no­lo­gia napra­wy pokry­cia win­na być uza­leż­nio­na od wyni­ków oglę­dzin dachu, pod­czas któ­rych spraw­dza się ilość roz­sz­czel­nień i pęche­rzy oraz stan posyp­ki i obró­bek ele­men­tów pio­no­wych. Nale­ży rów­nież oce­nić sto­pień zawil­go­ce­nia warstw prze­kry­cia i zde­cy­do­wać czy koniecz­ny jest mon­taż komin­ków wen­ty­la­cyj­nych. Pokry­cia z pap zgrze­wal­nych będą­ce w dobrym sta­nie moż­na uszczel­nić poprzez napra­wę miej­sco­wą. W takim przy­pad­ku zgrze­wa­ne są nakład­ki o sze­ro­ko­ści min. 18 cm w miej­scach poten­cjal­nej nie­szczel­no­ści, takich jak zakła­dy podłuż­ne i poprzecz­ne, a tak­że obrób­ki ele­men­tów pio­no­wych. Ewen­tu­al­ne pęche­rze roz­ci­na się, osu­sza i zgrze­wa ponow­nie wraz z nakład­ką z papy zgrze­wal­nej. Pokry­cia papo­we, któ­rych stan nie pozwa­la na wyko­na­nie napraw czę­ścio­wych, wyma­ga­ją napra­wy cał­ko­wi­tej. Ma to zasto­so­wa­nie w przy­pad­ku pokryć posia­da­ją­cych licz­ne spę­ka­nia, pęche­rze i prze­cie­ki na całej powierzch­ni. Napra­wa pole­ga na poło­że­niu kolej­nej war­stwy papy lub wyko­na­niu powło­ki bez­spo­ino­wej zbro­jo­nej tka­ni­ną tech­nicz­ną. Zarów­no napra­wę miej­sco­wą, jak i cał­ko­wi­tą nale­ży wyko­nać z papy o odpo­wied­nich wła­ści­wo­ściach, dosto­so­wa­nych do miej­sca wbu­do­wa­nia. Dobrym wybo­rem będzie IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, któ­rą moż­na sto­so­wać do reno­wa­cji każ­de­go pokry­cia papo­we­go. Wyją­tek sta­no­wi zawil­go­co­ne pokry­cie na pod­ło­żu beto­no­wym, gdzie nale­ży zasto­so­wać komin­ki wen­ty­la­cyj­ne oraz papę wen­ty­la­cyj­ną Nexler Reno­va­tion. W celu prze­dłu­że­nia trwa­ło­ści szczel­ne­go pokry­cia papo­we­go, ale z ubyt­ka­mi w posyp­ce, moż­na prze­pro­wa­dzić reno­wa­cję posyp­ki przy uży­ciu masy IZOHAN WB. Alter­na­tyw­nie, powierzch­nię papy moż­na pokryć masą asfal­to­wo-alu­mi­nio­wą IZOHAN R, któ­ra odbi­ja pro­mie­nio­wa­nie UV i obni­ża tem­pe­ra­tu­rę zarów­no same­go dachu jaki pomiesz­czeń znaj­du­ją­cych się poni­żej.

W przy­pad­ku dachów wiel­ko­po­wierzch­nio­wych, z kil­ko­ma war­stwa­mi papy, szcze­gól­nie tam gdzie ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa nie ma moż­li­wo­ści pra­cy z otwar­tym ogniem, dobrą meto­dą reno­wa­cji jest wta­pia­nie w masę asfal­to­wo-kau­czu­ko­wą (np. IZOHAN DYSPERBIT) tka­nin tech­nicz­nych. Tech­no­lo­gia ta pozwa­la na wyko­na­nie doszczelnienia/​renowacji dachu bez koniecz­no­ści zry­wa­nia sta­re­go pod­ło­ża. Powsta­je bez­spo­ino­wa, cią­gła, ela­stycz­na powło­ka popra­wia­ją­ca nie tyl­ko este­ty­kę, ale przede wszyst­kim zabez­pie­cza­ją­ca przed prze­cie­ka­niem. .

Data publikacji: 8 lutego 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.