Ochrona i renowacja elementów gospodarstwa domowego

Wszystkie zewnętrzne elementy architektoniczne, od wielkopowierzchniowego dachu po ogrodowe donice, z czasem ulegają niszczeniu i płowieją. To zupełnie naturalna konsekwencja działania warunków atmosferycznych i promieni UV. Deszcze, mrozy, wichury i światło słoneczne negatywnie wpływają zarówno na wygląd, jak i trwałość elementów zewnętrznych.

Doni­ce, per­go­le czy ław­ki po kil­ku­let­niej eks­po­zy­cji mogą ulec znisz­cze­niu, a to z kolei wią­zać się będzie z kosz­ta­mi jej wymia­ny. War­to zatem przy­go­to­wać zewnętrz­ne ele­men­ty małej i więk­szej archi­tek­tu­ry na szko­dli­we dzia­ła­nie bodź­ców atmos­fe­rycz­nych. Dzię­ki pro­duk­tom fir­my Izo­han moż­li­we będą zabez­pie­cze­nie i reno­wa­cja tak pokryć dacho­wych, jak i wszyst­kich ele­men­tów dooko­ła domu.

IZOHAN izo-dekor to eko­lo­gicz­na powło­ka prze­zna­czo­na do zabez­pie­cza­nia i odświe­że­nia kolo­ru gon­tów bitu­micz­nych, dachó­wek cera­micz­nych, eter­ni­tu, pap, bla­chy ocyn­ko­wa­nej oraz bla­cho­da­chó­wek. To pro­dukt dys­per­syj­ny, moż­na go zatem z powo­dze­niem sto­so­wać na wszel­kich powierzch­niach, nawet smo­ło­wych. Nie­pod­wa­żal­ną zale­tą IZOHAN izo-dekor jest pro­sto­ta apli­ka­cji: wystar­czy pędzel lub wałek. Dzię­ki dosko­na­łej przy­czep­no­ści, trwa­łe, odpor­ne na czyn­ni­ki natu­ral­ne i mecha­nicz­ne zabez­pie­cze­nie uzy­sku­je się już przy dwu­krot­nym pokry­ciu. Znaj­du­je zasto­so­wa­nie nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści, kształ­tu  i struk­tu­ry dachu. Moż­na nim poma­lo­wać dział­ko­wą alta­nę pokry­tą papą, garaż z bla­chą fali­stą, kopu­ło­wą wia­tę gon­to­wą, a nawet dom zabez­pie­czo­ny bla­cho­da­chów­ką. Dodat­ko­wym walo­rem pozo­sta­je efekt deko­ra­cyj­ny – IZOHAN izo-dekor dostęp­ny jest w czte­rech kolo­rach (czer­wo­ny, zie­lo­ny, brą­zo­wy, czar­ny).

IZOHAN izo-dekor jest przy­ja­zny śro­do­wi­sku, co w prak­ty­ce ozna­cza, że nie odda­je do atmos­fe­ry tok­sycz­nych i draż­li­wych opa­rów, a w kon­tak­cie ze skó­rą nie stwa­rza żad­ne­go zagro­że­nia.

Jed­ną z naj­więk­szych zalet pro­duk­tu jest jego uni­wer­sal­ność. IZOHAN izo-dekor moż­na poma­lo­wać nie­mal wszyst­kie ele­men­ty wokół domu:

   ogro­dze­nia,

   per­go­le,

   pod­mu­rów­ki,

   furt­ki,

   ław­ki,

   komi­ny,

   ozdob­ne deta­le fon­tann i oczek wod­nych,

   doni­ce (tak­że gazo­no­we),

   muro­wa­ne gril­le

i wie­le, wie­le innych – wedle potrzeb i uzna­nia. Dzię­ki tak sze­ro­kie­mu spek­trum zasto­so­wa­nia w pro­sty spo­sób moż­na zhar­mo­ni­zo­wać róż­ne ele­men­ty, łącząc je w este­tycz­ną całość, a jeśli pod­czas eks­plo­ata­cji ele­men­ty poma­lo­wa­ne IZOHAN izo-dekor ule­gną zabru­dze­niu, bar­dzo łatwo moż­na je oczyścić.Pomimo bar­dzo sze­ro­kie­go spek­trum zasto­so­wa­nia, pozo­sta­ją powierzch­nie, któ­rych IZOHAN izo-dekor nie ochro­ni tak dobrze, jak inne pro­duk­ty. Kon­struk­cje drew­nia­ne, a tak­że cią­gi pie­szo-jezd­ne pokry­te bru­kiem moż­na zabez­pie­czyć w inny, rów­nie sku­tecz­ny spo­sób.

IZOHAN impre­gnat W2 zabez­pie­cza ele­men­ty drew­nia­ne przed owa­da­mi – tech­nicz­ny­mi szkod­ni­ka­mi drew­na, oraz przed roz­wo­jem grzy­bów nisz­czą­cych drew­no. Cha­rak­te­ry­zu­je się łatwo­ścią i szyb­ko­ścią w sto­so­wa­niu, pra­ce zabez­pie­cza­ją­ce moż­na wyko­ny­wać samo­dziel­nie, bez koniecz­no­ści uży­cia spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu: pre­pa­rat nakła­da się za pomo­cą natry­sku lub pędz­la. IZOHAN impre­gnat W2 two­rzy bez­barw­ną powło­kę zabez­pie­cza­ją­cą, odpor­ną na zmien­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne. Po zmie­sza­niu pro­duk­tu z masą IZOHAN B moż­na uzy­skać głę­bo­ko­pe­ne­tru­ją­cą struk­tu­rę drew­na, wodo­chron­ną war­stwę kon­ser­wu­ją­co-reno­wa­cyj­ną. Dodat­ko­wą zale­tą takie­go zasto­so­wa­nia jest nie­po­wta­rzal­ny efekt palo­ne­go drew­na, któ­re­go walo­ry deko­ra­cyj­ne podzi­wiać moż­na będzie przez dłu­gie lata.

IZOHAN straż­nik bru­ku impre­gnu­je i uszczel­nia pod­ło­ża wyko­na­ne z kost­ki bru­ko­wej wszę­dzie tam, gdzie wyma­ga­na jest zarów­no este­ty­ka, jak i odpor­ność na róż­ne­go rodza­ju pla­my i dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Straż­nik bru­ku zmniej­sza ście­ral­ność i wzmac­nia kolor nawierzch­ni, co pozwo­li na odświe­że­nie wyglą­du powierzch­ni szcze­gól­nie nara­żo­nych na uszko­dze­nia. Pod­jaz­dy czy ścież­ki komu­ni­ka­cyj­ne są nie­ustan­nie pod­da­wa­ne naci­sko­wi pojaz­dów i ludzi, nagmin­nie nara­ża­ne na nie­este­tycz­ne śla­dy opon i pode­szw. IZOHAN straż­nik bru­ku nie tyl­ko zabez­pie­czy przed powsta­wa­niem zabrzu­dzeń, ale tak­że uwy­dat­ni wybla­kły z bie­giem cza­su kolor bru­ko­wa­nej powierzch­ni.

Data publikacji: 25 maja 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.