Artykuły

Sto­so­wa­ne w budow­nic­twie mate­ria­ły budow­la­ne mają prze­waż­nie struk­tu­rę poro­wa­tą. W wyni­ku bra­ku albo nie­pra­wi­dło­wo wyko­na­nej hydro­izo­la­cji są one nara­żo­ne na zawil­go­ce­nie,

Wyko­na­nie szczel­nej hydro­izo­la­cji fun­da­men­tów wbrew pozo­rom nie nale­ży do zadań naj­ła­twiej­szych. Aby zapew­nić jej sku­tecz­ność, trze­ba zacząć od dokład­ne­go i świa­do­me­go pro­jek­tu,

Podzia­łu mate­ria­łów hydro­izo­la­cyj­nych moż­na doko­nać na wie­le spo­so­bów. Pierw­szy z nich, ze wzglę­du na postać w jakiej wystę­pu­ją,

Czym jest radon?

Radon to naj­cięż­szy gaz szla­chet­ny, jest bez­barw­ny, bez­won­ny, i pozba­wio­ny sma­ku. To jedy­ny gazo­wy pier­wia­stek pro­mie­nio­twór­czy.

Przed przy­stą­pie­niem do napra­wy pły­ty beto­no­wej tara­su naziem­ne­go nale­ży spraw­dzić w jakim stop­niu jest ona znisz­czo­na. Jeże­li pły­ta jest wyraź­nie i wgłęb­nie spę­ka­na,

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.