Nowość w asortymencie — IZOHAN izo-dekor

Nowość w asortymencie — IZOHAN izo-dekor

Nowość w asorty­men­cie IZOHAN!

Prezen­tu­je­my najnowszy pro­dukt w naszej ofer­cie. IZOHAN izo-dekor zabez­piecza i popraw­ia este­tykę pokryć dachowych oraz ele­men­tów wokół domu.

Powło­ka ochron­no-deko­ra­cyj­na IZOHAN izo-dekor przez­nac­zona jest do zabez­piecza­nia: gontów bitu­micznych, dachówek ceram­icznych, eter­ni­tu, pap, blachy ocynkowanej, bla­chodachówek, smoły oraz przed­miotów i kon­strukcji z betonu, drew­na czy gazonu.

Właś­ci­woś­ci pro­duk­tu pozwala­ją na szy­bką, łatwą i eko­log­iczną renowację różnego rodza­ju pokryć dachowych i innych powierzch­ni zewnętrznych, np. ogrodzeń, per­goli, pod­murówek, furtek, ławek, kom­inów, ozdob­nych detali fontann i oczek wod­nych, don­ic (także gazonowych), murowanych gril­li.

Powło­ka twor­zona przez IZOHAN izo-dekor jest odpor­na zarówno na czyn­ni­ki nat­u­ralne, jak i mechan­iczne. Bard­zo dobre właś­ci­woś­ci kryjące zapew­ni­a­ją trwałe zabez­piecze­nie, a cztery wari­anty kolorysty­czne (czer­wony, zielony, brą­zowy, czarny) gwaran­tu­ją wysoką este­tykę wykończenia.

Dzię­ki IZOHAN izo-dekor możli­wa jest renowac­ja i ujed­no­lice­nie kolorysty­czne ele­men­tów zewnętrznych pos­esji.

Skuteczność ochrony, łat­wość stosowa­nia i uni­w­er­sal­ność spraw­ia, że IZOHAN izo-dekor jest ide­al­nym rozwiązaniem dla każdego, kto prag­nie we włas­nym zakre­sie zabez­pieczyć i odświeżyć wygląd swo­jego otoczenia.

Data publikacji: 15 May 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.